Dyrektywa unijna w sprawie bankow

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być zaspokojone przez każde produkty, które są oddane do wykorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w poszczególnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego towaru w obszarach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z częściami atex oraz za dostosowanie danego produktu do aktualnych prawd. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, które znajdują się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi ostatnie dziedzina, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią toż istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w wypadku, kiedy duża dawka energii pochodząca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który jest poważne zagrożenie dla jedzenia oraz zdrowia ludzkiego.