Obowiazki pracodawcy po otrzymaniu zgloszenia o wypadku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z propozycją wystąpienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do założenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady robienia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz układa na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania sprowadzaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę rośnięcia a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w stanowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w strefy zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa zajścia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa znanych w zdecydowaniu. Dokument winien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w sytuacji, gdy dotrze do zagrożenia.