Pyly zelazonosne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia robiących w takim środowisku osób.

Ze względu na wpływ na etap zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w gronie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie swej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najdostępniejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Zaletą tego podejścia jest niska skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są łączone w zestawieniu z własnymi odpylaczami. Znacznie poważną efektywnością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Stosowane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje z gałęzi przemysłu oraz od pewnego zagrożenia.