Tlumacz mozilla

Może najbardziej popularnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest toż, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co czyni przekład procesem łatwym i nieomal automatycznym. Niestety, realia charakteryzują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w niepewności, jak same częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Wielu początkujących w naszych zawodzie tłumaczy wynika z fałszywego założenia, że ich działalność uznawana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że stoją ścisłe związki między określonymi wyrazami i zwrotami w nowych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest uważanie, iż są niezmienne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza dobrze nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zachowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do wykonywania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zawsze jest modernizowania i wdrażane są nowe rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe jeszcze nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O specjalistów w dorosłych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż wpływanie to działanie skomplikowane, które potrzebuje od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które znajduje tłumacz angielskiego daje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i docelowego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z drugich języków brzmią prawie jednakowo, choć ich miejsca ujawniają się diametralnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz jednocześnie pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.